model: wendy kesicki  @wendys_cosmos  c/o @mgm.models
designer: sina salzmann
plateau shoes by arndt von hoff @liganord_agency
mask by lara packheiser @larapackheiser
styling by irina skladkowski @skladkowski
setdesign by elke rüss @elkeruess
foto by thomas rusch @thomasrusch
#20mask20

20MASK20

ARTWORK

model: wendy kesicki @wendys_cosmos c/o @mgm.models
designer: sina salzmann
plateau shoes by arndt von hoff @liganord_agency
mask by lara packheiser @larapackheiser
styling by irina skladkowski @skladkowski
setdesign by elke rüss @elkeruess
foto by thomas rusch @thomasrusch
#20mask20